Ga direct naar


Home

In de Bijbel hebben namen een belangrijke betekenis. Vaak leren zij ons iets over het wezen en de aard van een persoon of een plaats. Bijbelse geschiedenissen krijgen meer 'kleur' wanneer we de betekenis kennen van de namen, die er in voorkomen ... Lees meer over dit boek

Bekijk ook onze aanbiedingen!

In 2013 - het 100e sterfjaar van de schrijver - verscheen 'Getallen in de Bijbel', de Nederlandse vertaling van het (in 1894 verschenen) standaardwerk 'Number in Scripture'! Nu - bijna 3 jaar later - is deze tweede druk verschenen.
Kijk hier voor meer informatie over dit boek

Bekijk ook onze aanbiedingen!

Van de schrijver in de inleiding:
Waar is de christenheid terechtgekomen? Over het algemeen kunnen we stellen: niet daar waar het boek Handelingen ons naartoe leidt! Wanneer u dit boek uit hebt, zult u dat met mij eens zijn... Lees meer over dit boek

Bekijk ook onze aanbiedingen!

Wie de inhoudsopgave van dit boek doorneemt, ziet in één oogopslag dat in allerlei facetten van het geloofsleven de Heere nabij is en meegaat op onze wandeling door het leven ... Lees meer over dit boek

Bekijk ook onze aanbiedingen!

In de Bijbel wordt vaak gesproken over de heerlijkheid van de HEERE. Voor veel gelovigen is het evenwel niet zo duidelijk wat daaronder verstaan moet worden. Kijk hier voor meer informatie over dit Morgenroodboekje

Bekijk ook onze aanbiedingen!

Nieuw in de Morgenroodreeks: De heerlijkheid van de HEERE  

In de Bijbel wordt vaak gesproken over de heerlijkheid van de HEERE. Voor veel gelovigen is het evenwel niet zo duidelijk wat daaronder verstaan moet worden. Om aan deze leemte in onze kennis van God wat te doen, zullen we een aantal plaatsen, waar van de heerlijkheid gesproken wordt, moeten onderzoeken. Als we alle Bijbelteksten met 'heerlijkheid' de revue laten passeren, zien we dat er vele heerlijkheden zijn: van mensen, van bloemen, van hemellichamen, etc.
Er is echter ook sprake van de specifieke heerlijkheid van God Zelf. Hij heeft Zijn heerlijkheid getoond in Zijn Woord, in Christus, en Hij zal Zijn heerlijkheid openbaren in de toekomst.


Misschien is de goede Herder wel één van de meest bekende typeringen van de Heere Jezus Christus. Overbekend is het kinderliedje waarin die goede Herder ons veilig naar de stal brengt. Wel, dat zou kunnen, maar het gedeelte waarin Jezus zegt dat Hij de goede Herder is, leert precies het tegenovergestelde! We gaan daar in dit boekje uitvoerig op in.

In hetzelfde gedeelte zegt de Heere ook: "Ik ben de Deur". Het is één van de 'Ik ben-uitspraken' van Jezus waarin de bedoeling van Zijn komst naar deze wereld ten volle ligt opgesloten: er is een Verlosser, Jezus, Zoon van God!


Vaak worden psalmteksten gebruikt om elkaar te bemoedigen of aan te sporen in tijden van zorg en moeite. Denk bijvoorbeeld aan een berichtje dat je iemand stuurt, die het moeilijk heeft. Of aan iemand die juist iets moois heeft meegemaakt. In dit boekje tref je diverse teksten uit de Psalmen aan. Ze zijn onderverdeeld in rubrieken als bemoediging (in tijden van verdriet en zorg), de zorg van God voor de gelovige, het vertrouwen op Hem, Zijn grootheid en toewijding aan Hem.


Simson is de richter met wie God een begin maakte met de verlossing van Israël uit de hand van de Filistijnen.

Hoewel de beeldvorming rond Simson niet altijd even positief is, is het goed om ons te realiseren dat hij genoemd wordt in de lijst met geloofsgetuigen in Hebreeën 11! Dat betekent dat hij handelde door geloof; in de context van Hebreeën 11 betekent dit dat hij vertrouwde op wat God gezegd had! Zo bezien, blijkt zijn geschiedenis vele verwijzingen naar de Heere Jezus te bevatten.


De brieven van Paulus zijn te verdelen in vroege en late brieven. In de late brieven gebruikt hij woorden en begrippen die in de vroege brieven niet voorkomen. Hij doet dat om de fantastische boodschap te omschrijven voor de gelovige van nu!


Wonderen van Elisa - In de oude geschiedenissen over Elisa ligt een geweldige boodschap verborgen, die ons bepaalt bij de Heere Jezus Christus. Enkele van de wonderen die Hij deed toen Hij op aarde was, werden ook gedaan door Elisa.
De naam van deze profeet betekent: God is redding. En het is deze waarheid die in de bediening van Elisa van verschillende zijden belicht wordt.


Van huis tot huis - In de periode dat de Heere Jezus op aarde was, spelen allerlei plaatsen een rol. Jeruzalem, Jericho, Kapernaüm, Nazareth, Kana, etc. Ze worden vermeld om het simpele feit, dat Hij er woonde of ze bezocht. Maak je een chronologische lijst van al deze plaatsen, dan blijkt dat zowel de eerste als de laatste met beth begint. Het woord beth betekent 'huis'. De lijst met plaatsen waar de Heere Jezus geweest is, bevat in totaal zes plaatsen die met beth beginnen. Over die plaatsen gaat het in dit boekje.


Van Adam tot Noach - En mooi boekje over de betekenis van de namen van de 'oudvaders' (de tien mannen die genoemd worden in het geslachtsregister van Adam).


'Goed Nieuws' is eigenlijk is een persoonlijk getuigenis van iemand voor wie het duidelijk geworden is wat  de dood en opstanding van de Heere Jezus Christus voor hém te betekenen heeft. Vanaf het moment dat de auteur zich daarvan bewust werd, begon een zoektocht in Gods Woord naar de rijkdommen die Hij voor de gelovige bestemd heeft. Enkele van zijn ontdekkingen zijn in dit boekje opgenomen, waarbij hij verschillende aspecten van het goede nieuws (het evangelie) naar voren brengt.


Een rijke schat aan Bijbelse informatie over de psalmen. Paulus roept ons op om onder elkaar te spreken met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en voor de Heere te zingen en Hem te loven in ons hart (Efe. 5:19). Reden te meer om ons in het Psalmenboek te verdiepen!


Dit boekje gaat over de nieuwe identiteit voor de gelovige en is geschreven voor iedereen die min of meer moeite heeft om zijn of haar hemelburgerschap in het leven van alle dag te integreren.


27 korte hoofdstukken over even zoveel Bijbelse onderwerpen. Sommige van deze onderwerpen zijn profetisch van aard, andere zijn persoonlijk en pastoraal, en weer andere bepalen ons bij de grote lijn van Gods plan.

Dit boek bemoedigt ons voort de gaan op onze levensweg, wetend dat wij een betrouwbare leidraad hebben en een Gids Die er altijd voor ons is.

 

Andere recente uitgaven

Zekerheid van behoud en eeuwig leven is een geloofsgoed dat volgens de Bijbel de gelovige toekomt als één van de zegeningen van de Heer. Toch blijkt dat er bij veel gelovigen eerder sprake is van de onzekerheid van het behoud. De Bijbel leert dat je als gelovige wèl zeker kunt zijn van je toekomst. Die zekerheid ligt echter niet in ons zelf of in onze al dan niet aanwezige Bijbelkennis, maar in de Persoon van de levende Heer: Jezus Christus, de Hoop der heerlijkheid.


Een laagdrempelig boekje voor wie op zoek is naar God of Hem net heeft leren kennen. Het probeert antwoord te geven op vragen als: - Bestaat God?

- Heeft Jezus bestaan?
- Hoe ziet het plan van God eruit? - Hoe kan ik Hem leren kennen?
- Waarom en waarvoor leef ik eigenlijk?
- Hoe lees ik de Bijbel?
Kortom: 'Wat doe ik hier?!' en waar ben ik nou eigenlijk mee bezig?


Wat zegt de Bijbel over het (oude, dan wel nieuwe) verbond?
Lees er alles over in dit Morgenroodboekje!
Nieuw: Ook als e-book verkrijgbaar.


Een boekje open over de onzichtbare machten die als tegenstanders van God opereren.Móet je lezen als je wilt weten wat er allemaal gaande is in de 'geestelijke wereld'.


Wat is bidden in de geest? Wanneer bedroeven wij de Heilige Geest? Wat is de zonde tegen de Heilige Geest? Wat is de verzegeling met heilige geest? Moeten wij meer van de Geest krijgen? Wat maakt Gods Geest ons duidelijk over de tijd waarin wij leven?

Dit soort vragen gaat de schrijver niet uit de weg. Aan de hand van wat de Efezebrief zegt over de Heilige Geest is een mooi, evenwichtig, praktisch en persoonlijk boek ontstaan met veel informatie over de Persoon van de Heilige Geest en Zijn werk.

Daarbij komen ook verschillende misverstanden en praktijken aan bod, waarnaast de auteur zijn visie vanuit de Bijbel neerlegt. Zo kan de lezer zelf beoordelen hoe het eigenlijk zit.
Wie dit boek eenmaal gelezen heeft, weet dat God niets liever wil dan dat wij in de Geest vervuld léven!
Voorzien van diverse gedichten van de hand van de schrijver.

Klik hier voor meer informatie over 'In de Geest vervuld leven'


In veel gevallen is de relatie tussen Bijbel en wetenschap er één van water en vuur. In beide speelt geloof een grote rol, hoewel dit
vanuit beide kampen niet altijd beaamd zal worden, zeker niet vanuit de wetenschappelijke hoek.

Toch wordt ook de wetenschap in grote mate beïnvloed door ... Ja, waardoor eigenlijk? Lees het in dit boekje!

Klik hier voor meer informatie over deze uitgave


Paulus is door God aangewezen als dé apostel voor deze tijd. Alleen hij mocht schrijven over allerlei bijzondere waarheden met betrekking tot de gemeente, 'het lichaam van Christus' (een term die alleen door Paulus wordt gebruikt). Een prima boekje voor ieder die meer wil weten over Gods werk in deze tijd.

Kijk hier voor meer informatie over dit Morgenroodboekje!

Wat de Bijbel zegt over hemelen en aarde

Het woord universum komt vanuit het Latijn en is de aanduiding van het heelal (de kosmos). Het is opgebouwd uit uni (één) en versum (in de richting gekeerd van). We kunnen universum daarom kortweg opvatten als: (toe)gewend naar één.
Vanuit de Bijbel zeggen we dan: (toe)gewend naar Eén, namelijk: naar God Zelf.

Klik hier voor meer informatie over dit boekje of om te bestellen.

Ter gelegenheid van het 100e nummer van AMEN Bijbelmagazine is het boek 'Rijke buit!' verschenen. Een prachtige uitgave met harde kaft, leeslint en 288 bladzijden, waarop 36 artikelen uit de eerste 30 nummers van AMEN zijn verzameld. Kijk hier voor meer informatie!

Ik geloof het allemaal wél!

Over het ontstaan van de wereld

Wanneer je de Bijbel een eerlijke 'kans' geeft om je te laten overtuigen, kun je onder de indruk komen van wat daarin staat over het ontstaan van de wereld. Dat is allemaal zo gek nog niet ...

Klik hier voor meer info en/of bestellen.

De zeven kruiswoorden
Dit 250e Morgenroodboekje kwam in 2011 uit en gaat over de zeven momenten waarop de Heere sprak toen Hij aan het kruishout hing. Deze zeven uitspraken worden ook wel de 'zeven kruiswoorden' genoemd. Dit zijn indrukwekkende woorden van onze Heiland, waarin de genade en liefde van God voor een verloren wereld op geweldige wijze doorklinken. Het zijn tevens uitspraken die ons ook minder bekende dingen doen ontdekken. Wist je bijvoorbeeld dat het in de evangeliën gaat over in totaal vijf gekruisigden (waaronder de Heer) in plaats van drie? En dat de Heere Jezus niet naar het paradijs ging na Zijn sterven?
Een prachtige uitgave om met Pasen te lezen of weg te geven!
Klik hier voor meer informatie over dit boekje of om te bestellingen.

header-image Everread Uitgevers